Posted in Artikel

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN AQIDAH DALAM ISLAM


  1. Pengertian Aqidah

Aqidah secara bahasa berasal dari kata (  عقد) yang berarti ikatan. Secara istilah adalah keyakinan hati atas sesuatu. Kata ‘aqidah’ tersebut dapat digunakan untuk ajaran yang terdapat dalam Islam, dan dapat pula digunakan untuk ajaran lain di luar Islam. Sehingga ada istilah aqidah Islam, aqidah nasrani; ada aqidah yang benar atau lurus dan ada aqidah yang sesat atau menyimpang.

Dalam ajaran Islam, aqidah Islam (al-aqidah al-Islamiyah) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan rukun iman, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta taqdir baik dan buruk. Hal ini didasarkan kepada Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shahabat Umar bin Khathab r.a. Continue reading “PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN AQIDAH DALAM ISLAM”

Posted in Artikel

Bersyukur


G.Pnaderman
Panderman

Bersyukur adalah : sebuah ungkapan rasa terima kasih atas sebuah nikmat yang telah diberikan Allah kepada hamba-Nya. Bersyukur menjadi sebuah kewajiban bagi seorang hamba bagaimanapun keadaan dirinya, apakah ia dalam keadaan sedang mendapatkan kenikmatan atau ia sedang menghadapi sebuah cobaan. Tanda syukur seorang hamba ketika menerima nikmat maka dia akan menggunakan nikmat yang diberikan kepadanya pada aktivitas yang baik dan bermanfaat, sedangkan bersyukur atas cobaan yang diberikan oleh Allah ditandai dengan keihklasan, kesabaran dan berfikir positif (husnusszhan) kepada Allah.

Continue reading “Bersyukur”

Posted in Artikel

Wahyu Pertama di Bulan Suci Ramadhan


Kaligrafi

Awal turunnya wahyu ketika Rasulullah berada didalam gua hiro’ kedatang Jibril dalam bentuk aslinya telah membuat Rasulullah SAW. Merasa takut dan cemas. Sedangkan surat yang pertama kali diturunkan adalah surat al Alaq ayat 1-5, berikut uraiannya :

  1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
  2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
  3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
  4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589],
  5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. [1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 

Beberapa cara penerimaan wahyu:

  1. Rasulullah mendengar suara seperti dentang lonceng yang terus-menerus, lalu berhenti dan beliau mengerti maksudnya, ini yang dirasakan paling berat oleh beliau;
  2. Jibril datang kepada beliau dalam wujud aslinya dan menyampaikan wahyu,
  3. Jibril datang mengambil rupa manusia dan menyampaikan wahyu,
  4. dalam bentuk mimpi.  Ada beberapa faktor yang membuat beliau gemetar dan ketakutan menerima wahyu, yakni:(1) perjumpaan dengan malaikat Jibril yang dahsyat dan tidak biasa, (2) beliau tidak pernah Continue reading “Wahyu Pertama di Bulan Suci Ramadhan”
Posted in Artikel

Keutamaan Puasa


1. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu:

Adalah Rasulullah SAW memberi khabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, “Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa didalamnya; pada bulan ini pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat; juga terdapat pada bulan ini malm yang lebih baik daripada seribu bulan, barangsiapa tidak memperoleh kebaikannya maka dia tidak memperoleh apa-apa’.” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i)

2. Dari Ubadah bin AshShamit, bahwa Rasulullah bersabda:

“Telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan keberkahan, AIlah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan do’a. Allah melihat berlomba-lombanya kama pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikat-Nya, maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmatAllah di bulan ini. ” (HR.Ath-Thabrani, dan para periwayatnya terpercaya). , Al-Mundziri berkata: “Diriwayatkan olehAn-Nasa’i dan Al-Baihaqi, keduanya ari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, tetapi setahuku dia tidak pemah mendengar darinya.”

Continue reading “Keutamaan Puasa”